JANDARMANIN GÖREVLERi

Jandarmanın genel olarak görevleri şunlardır:

• Mülki Görevleri;

Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığın men, takip tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korumalığını yapmak.

• Adli Görevleri;

İşlenmiş Suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek.

• Askeri Görevleri;

Askeri Kanun ve nizamların gereği görevlerle Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri yapmaktır.

• Diger Görevleri;

Yukarıda belirtilen görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri yapmak.

 

Kurumsal iletişime olanak sağlayan;

 

Kağızman İlçe J.K.lığının Adresi:

 

İstiklal Caddesi Şahin Dere Mahallesi İlçe Jandarma Komutanlığı Kağızman

 

Telefon ve Belgegeçer numaraları;

 

Telefon numarası Fax numarası
0 474 351 60 10 0 474 351 60 10
Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahası, kuzeyde Kars il merkezi ve Digor ilçesi, doğuda Iğdır iline bağlı Tuzluca ilçesi, güneyde Ağrı il merkez ve Eleskirt ilçesi, batıda ise Sarıkamış ve Selim ilçeleri ile çevrilidir.

 

 

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

6136 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VERİLEN SİLAH TAŞIMA RUHSATLARI

Tüm Vatandaslar İçin Ortak Belgeler
1. Dilekçe
2. Sağlık Raporu
3. T.C. Kimlik Numarası
4. Adli Sicil Beyanı
5. Son (6) Ay Içinde Çekilmis 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

Bunlara İlave Olarak;

Can Güvenliği (91/1779 Sayılı Yönetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Taşıma Ruhsatı Talep Edenlerden;
1. Hayati tehlike gerekçelerini açıkça belirten dilekçe,
2. Silah taşımaya gerekçe gösterilen iş ya da faaliyete ilişkin belge

Yabancı Ülke Fahri Temsilciliğini Yapan Türk Vatandaşlarından;
1. Dişişleri Bakanlığı resmi görev yazısı

Altın ve Gümüş ile İlişkili İşlerde Çalışanlardan;
1. Vergi dairesi yazısı,
2. Oda kayıt belgesi,
3. Işyeri ruhsat fotokopisi,
4. Şirketler için ticaret sicil gazetesi.
5. Şirketler için kimlerin silah alacağını belirleyen kurul kararı.

İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA (7) İŞ GÜNÜ
CAN GÜVENLIİĞİ NEDENİYLE VERİLECEK SİLAH TAŞIMA RUHSATI İŞLEMLERİN TAMAMLANDIKTAN SONRA (30) İŞ GÜNÜ

6136 KANUN KAPSAMINDA VERILEN SİLAH TAŞIMA RUHSATI

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9'uncu Maddesi (h) Fıkrası Kapsamındaki Kişilerden;
1. Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesi yazısı,
2. Serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müsavir yazısı,
3. Kar-zarar cetveli ve bilânço,
4. Ticaret sicil gazetesinde en son yayınlanan şirket ana sözleşmesi,
5. Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının görevleriyle ilgili atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi.

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9'uncu Maddesi (ı) Fıkrası Kapsamındaki Toprak Sahibi Kişilerden;

1. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
2. Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
3. Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9'uncu Maddesi (i) Fıkrası Kapsamındaki Sürü Sahiplerinden;
1. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
2. Ziraat odasından veya tarım il ve ilçe müdürlüklerinden alınacak üretici belgesi,
3. Hayvan sayısını gösterir tarım il/ilçe müdürlüğü/vergi dairesi yazısı

Müteahhitlerden;
1. İş deneyim(iş bitirme/iş durum) belgesi,
2. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
3. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
4. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı.

İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA (7) İŞ GÜNÜ
CAN GÜVENLİĞİ NEDENIYLE VERİLECEK SİLAH TAŞIMA RUHSATI İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA (30) İŞ GÜNÜ

Akaryakıt Istasyon Sahiplerinden;
1. Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,
2. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
3. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
4. Sorumlu ortaklardan ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı.
Akaryakıt Istasyonları Sahipleri Adına Akaryakıt Satışı Yapanlardan;
1. İş sahibinin yazılı müracaatı (ortaklık veya şirket söz konusu ise silâh ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı),
2. Kurum ile yapilan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,
3. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
4. Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair sosyal güvenlik kurumu yazısı.
91/1779 Sayılı Yönetmelik 9'uncu Maddesi (m) Fıkrası Kapsamındaki İş Sahiplerinden;
1. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
2. Çalıştırılan işçi sayısını ve prımlerin ödendiğine dair vergi dairesi yazısı,
3. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
4. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsati alacağını belirten yetkili kurul kararı,
Bu iş yerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetler için;
a. İş yeri sahibinin yazılı müracaatı,
b. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

c. Silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,
ç.Sigorta pirimlerinin ödendiğine dair sosyal güvenlik kurumu yazısı,
d. Yapılan işe dair vergi dairesi yazısı.

6136 KANUN KAPSAMINDA VERİLEN SİLAH BULUNDURMA RUHSATI

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9'uncu Maddesi (o) Fikrasi Kapsamindakilerden;
1. Kişi/kurumun yazılı müracaati,
2. Eski eserler ve tarihi anitlarin tapu kayit belgeleri,
3. Bekçilerin primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı.
Arıcılardan;
1. Ziraat odalarından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak çiftçi belgesi,
2. Tarım il/ilçe müdürlüğünden kovan adedini belirten yazı (en az aktif olan 100 kovan olması gerekmektedir),
3. 2000 kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibariyla 1 yıllık olmasına dikkat edilecektir),
4. Arıcılığın meskûn yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı.
Patlayıcı Madde Depo Koruma Görevlilerinden;
1. Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
2. Oda kayıt belgesi,
3. İş sahibinin yazılı müracaatı,
4. Depo izin belgesi fotokopisi,
5. Sigorta primlerinin ödendiğine dair kurum yazısı.
Köy ve Mahalle Muhtarlığı, Belediye Başkanlığı, Il Genel Meclis Üyeliği Yapmış Olanlardan;
1. Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
2. Görevle ilgili seçim tutanağı.

İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA (7) İŞ GÜNÜ (Devir alacaklar için, dosya il dışında ise dosyanın gelmesine müteakip)

şehit Yakınlarından;
1.Şehitlik Belgesi

91/1779 Sayılı Yönetmelik 10'uncu Maddesi Kapsamındaki Kamu Görevlilerinden;
1. Normal emekli olanlardan, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya ilgili kurumlarca düzenlenmiş emekli olduğuna dair belge veya emekli kimlik kartı fotokopisi,
2. Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı,
3. Istifa ederek ayrılanlardan; ikametgâh ilmühaberi,
4. Malulen emekli olanlardan; maluliyet sebebini gösteren sağlık kurulu raporu,
5. Psikolojik rahatsızlığı sebebiyle emekli edilenlerden; ilk raporu aldığı sağlık kurulusundan ilk rapordan bahsedilerek düzenlenmiş son sağlık durumunu gösterir heyet raporu.

2521 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VERILEN YIVSIZ TÜFEK RUHSATNAMESI

1. Dilekçe,
2. Sağlık raporu,
3. T.C. kimlik numarası,
4. Adli sicil beyanı,
5. Son 6 ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf

İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA (7) İŞ GÜNÜ (Devir alacaklar için, dosya il dışında ise dosyanın gelmesine müteakip)

6136 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MERMIİ SATIN ALMA BELGESİ

1. Dilekçe
2. Ruhsat fotokopisi.

7 İŞ GÜNÜ

2521 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SATICILIK (BAYİLİK) BELGESI

1. Dilekçe,
2. İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,
3. Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
4. Adli sicil beyanı,
5. 2521 S.K. hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,
6. T.C. kimlik numarası,
7. Son (6) ay içerisinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf.

TAHKİKAT VE BELGELERİN TAMAMLANMASINA MÜTEAKIP 7 İŞ GÜNÜ

6136 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SİLAH NAKİL BELGESİ

1. Dilekçe,
2. Ruhsat fotokopisi,
3. Son 6 ay içinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf.

7 İŞ GÜNÜ

YİVLİ AV TÜFEĞİ TAŞIMA RUHSATI

1. Dilekçe,
2. Adli sicil beyanı,
3. T.C. kimlik numarası,
4. Sağlık Raporu,
5. Son 6 ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf
6. Avcılık belgesi

İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA (7) İŞ GÜNÜ (Devir alacaklar için, dosya il dışında ise dosyanın gelmesine müteakip)

GEÇİCİ OLARAK ALINAN SÜRÜCÜ BELGESİNİN İADESİ

Nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçen diğer belgelere ilave olarak,
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48'inci Maddesine Istinaden Alınmış Ise;
1. Sürücü davranışı geliştirme eğitimi başarı belgesi,
2. Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayene belgesi.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 118'inci Maddesine Istinaden Alınmış Ise;

Eğitim belgesi, psikiyatri uzmanından alınacak psiko teknik değerlendirme belgesi (Geriye doğru (1) yıl içerisinde (100) ceza puanını dolduranların, birince defa eğitime, ikinci defada psikiyatri uzmanı tarafından psiko teknik değerlendirme testine tabi tutulması gerekmektedir).
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 51/2-b Maddesine Istinaden Alınmış Ise;
Psikiyatri uzmanından alınacak psiko-teknik değerlendirme belgesi (Geriye doğru (1) yıl içerisinde (5) defa hız sınırını %30'dan fazla aşanların, psikiyatri uzmanı tarafindan psiko-teknik değerlendirme testine tabi tutulması gerekmektedir).

1 SAAT

TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞININ VERİLMESİ

1.Nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçen diğer belgeler,
2.Araç tescil belgesi,
3.Araç trafik belgesi,
4.Zorunlu mali sorumluluk sigortası,
5.Sürücü belgesi

24 SAAT

TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARACIN İADE EDİLMESİ

Muayene Süresi Geçen Araçlar;
1. Araç trafik belgesi,
2. Araç muayene raporu, (Trafik belgesinde muayene yeri dolduysa bu belge istenir)
3. Sürücü belgesi,
4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası.
Aracın Noter Satışının Alınarak, 1 Ay Içerisinde Satın Alan Adına Tescil Belgesi Çıkarılmadığı Için Trafikten Men Edilen Araçlar;
1. Araç tescil belgesi (yeni çıkarılmış),
2. Araç trafik belgesi,
3. Sürücü belgesi,
4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası.
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Olmayan Araçlar;
1. Zorunlu mali sorumluluk sigortası,
2. Araç tescil belgesi,
3. Araç trafik belgesi,
4. Sürücü belgesi

1 SAAT

TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARACIN İADE EDİLMESİ

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 20/1-a/1, 21, 25, 26/1, 28, 30/1-a, 30/1-b, 31/1-b, 32, 65/1-b, 65/1-d, 65/1-e, 65/5 ve EK-2 Maddelerine Istinaden Trafikten Men Edilen Araçlar;
1. Aracın men edilmesini gerektiren eksikliklerin giderilmesi/giderildiğinin belgelendirilmesi
2. Zorunlu mali sorumluluk sigortası,
3. Araç tescil belgesi,
4. Araç trafik belgesi,
5. Sürücü belgesi
Araç, araç sahibi veya muvafakatname ile müracaat eden kişilere teslim edilir. Şirket adına kayıtlı araç ise şirket yetkilisi imza sirküleri istenir.

1 SAAT

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İLK MÜRACAAT YERİ İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
İSİM :
UNVAN :
ADRES :
TEL :
FAKS :
İSİM :
UNVAN :
ADRES :
TEL :
FAKS :

 

 

 

 

Merkez Mahallesi Hükumet Konağı Kat.3 36700 / Kağızman - KARS - T. 0474 351 60 07 - F. 0474 351 62 06 - M. bilgi@kagizman.gov.tr
 
© T.C. KAĞIZMAN KAYMAKAMLIĞI - 2016 Site Dizaynı Kars Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Güncellenme çalışmaları devam etmektedir.